• Deutsch
  • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Markausch / 542 32 Velké Svatoňovice - Markoušovice

Lage von MarkauschV roce 1898 byl Markoušovickými sedláky nad domem číslo 28 (hostincem) postaven Kudlichův pomník. Za jakým účelem byl postaven a další bližší okolnosti popsal tehdejší učitel Julius Fischer v pamětním spise, jenž byl zazděn za tabulí s věnováním, jak je to běžné při položení základního kamene.

Úryvek z pamětního spisu: „Bylo to před 50 lety, když poslanec Hans Kudlich Říšské radě předložil žádost, aby byli utlačovaní sedláci zbaveni těžké roboty a ponižujících poměrů na panském a stali se tak svobodnými občany státu. ... Potomci osvobozených sedláků naší obce nechtějí nechat tento vzpomínkový den upadnout v zapomnění, průkopníkovi jejich volnosti, který dnes pobývá v daleké Americe, chtějí prokázat úctu.

 

Na popud úředníků drah odhlasovalo zastupitelstvo obce zřízení skromného pomníku Wenzeli Haasovi. Pomník měl být vyroben ze zkamenělého dřeva pocházejícího z místních nalezišt´ a jeho výstavbu zahájila devítičlenná komise. Dne 25. července byl za přítomnosti obyvatel obce položen základní kámen a autor pamětního spisu mimo jiné pronesl: " At´tu stojí tento pomník do budoucích časů jako uctívaný svědek německé vděčnosti a věrnosti, ale také jako vážná upomínka pro další generace." Autor popisuje těžkou situaci sedláků v okolí Markoušovic, jež se museli přizpůsobit postupné technizaci. Závěrem autor zmiňuje: "Bude-li jednou číst tyto řádky německý sedlák, snad se bude moci poohlédnout na ony časy duševní a tělesné nesvobody jako na pohádku z pradávné minulosti! Sám Bůh to chce!" (25. července 1898 Julius Fischer).

Dne 8. září 1898 (při slavnosti ke dni narození Panny Marie) byl pomník odhalen a předán obci. Mnohé spolky, jmenovitě zemědělské se na slavnosti podíleli. Po přivítání místopředsedou J. Fischerem se průvod vydal před školu k „Josefově soše“ ke Kudlichovu pomníku, kde se působivě a za potlesku lidí ujal slavnostní řeči starosta Franz Haase (řeč připravil Wenzel Haase). Slavnostní shromáždění večer zakončil dopis od Hanse Kudlicha.

O 10 let později, v roce 1908 byl Kudlich pozván do obce Markoušovice dopisem zastupitelstva obce na oslavu jeho osoby.

Píše se, že po roce 1945 byl pomník poškozen a kamenná tabule s věnováním zničena. Dochoval se jen úlomek, neboť zbývající zkamenělé části většinou nalezli jeho „znalci“. Dva místní občané, pánové Laštůvka a Kašpar sesbírali v lese úlomky a dosadlili zpět na pomník tak, jak vypadal předtím. Kameny nebyly spojeny škvárobetonem, ale přímo betonem, aby lépe odolali „znalcům“. Před pomník byla umístěna pamětní tabule v českém a německém jazyce a s podobiznou Hanse Kudlicha. Dne 24.10.2003 byl pomník věnovaný Hansi Kudlichovi v Markoušovicích po renovaci odhalen na svém původním místě. Před dvaceti přítomnými občany pronesla starostka Velkých Svatoňovic, paní Seidlová, slavnostní proslov, ve kterém připomenula autobiografii velmi důležité osobnosti a ocenila zásluhy H.Kudlicha za Rakouska-Uherska. Upřímně přiznala, že jméno Hans Kudlich pro ni bylo ještě před pár týdny úplně neznámé. O to víc musí být ohodnoceno a poděkování patří malé obci, která z vlastní iniciativy tento pomník opravila.

Poznámka: V Markoušovicích se dochovala také socha císaře Josefa II.


Tato stránka vznikla 13.07.2011. Poslední aktualizace : 20.11.2011.

 

Prameny:

  • Fiedler, Günter: Kudlich-Denkmal in Markausch wieder enthüllt. In: Heimatblatt Riesengebirgsheimat, Januar 2004, S. 4.
  • Schien, Erwin: Kudlich-Denkmal in Markausch. In: Heimatblatt Riesengebirgsheimat, Oktober 2004, S. 9.
  • Trautenau Zeitung, 03.09.1898.
  • Trautenau Zeitung, 10.09.1898.
  • Státní okresní archiv Trutnov (Staatliches Bezirksarchiv Trautenau), Gedenkbuch der Gemeinde Markausch.

Původ fotografie:

  • Historisches Foto eines Denkmals aus versteinertem Holz. Foto eines erneuerten Denkmals, 2004. Aus der Sammlung von Erwin Schien.