• Deutsch
 • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Lobenstein / 793 91 Úvalno

Hans-Kudlich Warte in Lobenstein
Hans-Kudlich-Warte v Úvalno

Lage von LobensteinAby zůstala v paměti lidu uchována vzpomínka na osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha, byl založen výbor se sídlem v Opavě. Tento výbor chtěl osvoboditeli sedláků zřídit důstojný pomník na vrchu Strážiště u Úvalna, památník, který by odpovídal jeho zásluhám vykonaným pro sedláky Rakousko - Uherské monarchie. První náčrtky věže byly vyhotoveny již krátce po roce 1900. Jelikož stavba měla být financována z darů a prodeje Kudlichových pohlednic, dopisních spon, obrázků a sošek, uběhlo více jak 10 let, než se mohlo uvažovat o realizaci tohoto plánu. Dodatečně bylo nutné draze pořízené návrhy trochu zjednodušit, aby mohl být výsledek této snahy uskutečněn z finančních prostředků, které byly k dispozici. Věž byla nakonec postavena v podobě rozhledny podle plánu architekta Oskara von Felgela firmou p.Lundwalla z Opavy s rozpočtem ve výši 28.000,-- korun. Dne 21. září 1913 byla 21,5 metrů vysoká věž otevřena, přičemž v rámci těchto velkých oslav byla předána do péče obce Úvalno. Počet účastníků oslav měl dosahovat k 8000, mnozí z nich dorazili z jiných korunních zemí, především ze severní Moravy. Zastoupit devadesátiletého Hanse Kudlicha přicestoval z Ameriky jeho syn MUDr. Wilhelm-Tell Kudlich se svou paní a dcerou. Z příbuzenstva se oslav zúčastnila ještě žijící sestra Franziska z Úvalna, Dr. Walther Kudlich, starosta a poslanec Zemského sněmu Opava, Hans Kudlich, poslanec Říšského a Zemského sněmu z Úvalna und Dr. Hermann Krommer, advokát a místostarosta Opavy. Pro mnohé účastníky bylo nápadné ba dokonce překvapující, že u příležitosti oslav takového mimořádně významného činu jako bylo zrušení roboty, chyběli členové vlády.

Rozhlednu slavnostně předal předseda výboru a majitel rychty ve Svatoňovicích J. Krebs starostovi Úvalna Josefu Loserthovi. Slavnostní řeč pronesl poslanec a sekretář Německého agrárního spolku Čech pan Křepek. Tato řeč zanechala u posluchačů hluboký dojem. Za ohlušujícího potlesku se poté chopil slova MUDr. Wilhelm-Tell Kudlich, aby jménem svého otce poděkoval za vyjádření úcty.

Text s věnováním nad vchodem do rozhledny zněl: "Rozhledna Dr.Hanse Kudlicha – památník zrušení roboty – postaveno 1913".

Mauzoleum v den znovuotevřeníV srpnu 1924 byla započata přestavba věže s cílem přestavět vstupní prostor věže v mauzoleum, síň pro urnu. To si vyžádalo přístavbu schodů na vnější západní stěně věže, tím byl vytvořen nový vchod na vyhlídkovou věž. Následně prošel změnou také původní vstupní prostor, při níž byl do severní stěny vsazen výklenek pro vystavení uren, a stěny výklenku byly vyloženy mramorem. Mramorové desky pokryly z velké části rovněž obě postranní okna, čímž se zajistilo nepřímé osvětlení pro slavnostní atmosféru místnosti. Dne 11. října 1925 mohly být urny Hanse Kudlicha a jeho ženy Luisi slavnostně vloženy do mramorové urny v mauzoleu. Text s věnováním na podstavci kamenné schránky na urny zněl: "Německý venkovský lid svému osvoboditeli – 1848".

Po první světové válce nebyla Kudlichova rozhledna v Úvalně zasažena nařízením Zákona na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50/1923. V § 26 jmenovaného zákona mladé Československé republiky byly označeny pomníky, nápisy, busty atd. připomínající členy dynastie, které vládly v Rakousku, Maďarsku, Rakousku - Uhersku nebo v Německé říši, za nepřátelské vůči státu a musely být odstraněny.

V roce 1923 bylo i v Úvalně velkolepě oslavováno 100. výročí narození Hanse Kudlicha. Účastník oslav, Viktor Heeger z Jeseníku, píše ve svém 29. dopise z Koppenhausu o blahodárné liberální atmosféře. " V Úvalně nás zdravily dokonce černočervenožluté vlajky. My, frývaldští patrioti z donucení, jsme si mysleli, že jsme se omylem dostali do Německého Rakouska či do Německa…nahoře (na Strážišti) otevřené proslovy a nikde četník či zástupce vlády … Kdo se zúčastnil těchto oslav, získal jistě dojem, že to, jak moc šetrně se zacházelo s národním a svobodným cítěním hostů oslav, byla spíše velmi  účinná reklama pro stát nežli frývaldská metoda."

V období po druhé světové válce se skutečnosti, kterým rozhledna podléhala, značně změnily.

Na jedné straně byla na popud státních úřadů schránka s urnami z mauzolea odebrána a uložena v rodinné hrobce Kudlichů na úvalenském hřbitově. Mělo to jednu výhodu, a to, že schránka byla umístěna na takovém místě, díky němuž byla lépe chráněna a především byla lépe dostupná (a na skromnějším místě) zahraničním návštěvníkům, především přespolním delegacím přicházejícím položit věnec. Byly stanoveny následující pamětní dny: v roce 1948, 100. výročí revoluce v roce 1848 a v roce 1967 50. výročí úmrtí osvoboditele sedláků. Při příležitosti 50. výročí úmrtí H.Kudlicha položil věnec za Dolnorakouský rolnický svaz v Úvalně/ČSSR: důvěrník Rolnického svazu, prezident Scheibenreif, zástupce důvěrníka Rolnického svazu, zemský hejtman Maurer a ředitel Rolnického svazu a poslanec Zemského sněmu Dipl.-Ing. Robl.

Na druhou stranu však během komunistického režimu, poté co byla odebrána schránka s urnami z mauzolea, neplnila obec svoji povinnost péče o rozhlednu. Přechodně byla věž přístupná komukoliv v každou denní i noční hodinu. Nejen procházející se lidé navštěvovali toto stavební dílo kvůli dobrému výhledu, ale také vandalové využívali příležitosti a řádili tu. Největší škody však vznikly v průběhu času kvůli volně prosakující vodě a kvůli mrazům. Škody na stavbě gradovaly již v polovině 80 let minulého století tak, že stavební odborníci vyjádřili své pochybnosti ke statice stavby a doporučili dokonce uzavření a její rychlé strhnutí kvůli ochraně veřejnosti.

Prakticky v posledním momentě mohl "Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha" v úzké spolupráci s obcí Úvalno zajistit financování oprav a tak pomník zachránit před blížícím se rozpadem. Odpovědnost za všechna opatření nesla obec Úvalno. Hlavními opatřeními byly:

 • V horní části věže byly vsazeny horizontální vlečné kotvy, aby se zabránilo rozpadnutí stavby
 • Severní stěna z cihel byla zabezpečena až 20 cm silnými kotvami
 • Vychýlená stěna z žuly byla vyztužena betonovými základy.
 • Loupající se žulová stěna na severní straně byla nově zpevněna pomocí injektáže.
 • Z dvanácti chrličů vody bylo možné opravit pouze dva, zbývajících deset muselo být nově vybudováno.
 • Dveře byly opraveny, popř. v souladu s podmínkami památkové péče obnoveny.
 • Veškeré schody, včetně točitého schodiště byly opraveny.
 • Okna a okenní rámy byly opraveny nebo vyměněny.
 • Venkovní schody na západní straně byly nově umístěny a sanovány.
 • Mausoleum bylo vybudováno znovu v souladu s podmínkami památkové péče.

Sanační práce na věži byly provedeny v době od 25.04.2000 do 25.08.2000, mauzoleum bylo dokončeno krátce poté, dne 15.09.2000. Dokončeny musely být ještě pouze běžné detailní práce a venkovní vzhled rozhledny. Stanovený limit nákladů mohl být dodržen, hranice limitu na věž byla 140.000,-- DM a na mauzoleum 17.000,-- DM, takže celková suma činila 157.000,--. Tato částka byla obstarána prostřednictvím:

 • Německo-českého fondu budoucnosti                           70.000,-- DM
 • Obce Úvalno                                                                  35.000,-- DM
 • Spolku přátel osvoboditele sedláků HANSE KUDLICHA  52.000,-- DM

V neděli, dne 1. října 2000, mohla být renovovaná rozhledna Hanse Kudlicha znovu otevřena; to znamená: kamenná schránka na urny stála opět v mauzoleu a vyhlídková věž byla zpřístupněna pro návštěvníky – za malý poplatek. Na tuto oslavu se ohlásili účastnící, kteří chtěli přicestovat z Německa, Korutan, Vídně a Dolního Rakouska autobusem nebo autem. Také obyvatelé Úvalna a okolí se na oslavách podíleli v hojném počtu. Nebylo tedy překvapením, že bylo napočítáno přibližně 400 hostů v slavnostním průvodu a přibližně 600 hostů při oficiálních oslavách, tento počet se během odpoledne zvýšil na dobrý jeden tisíc díky dalším zainteresovaným návštěvníkům. Toto číslo sice nepřekonalo tradující počet 8000 účastníků oslav při slavnostním otevření v roce 1913, předčila ale veškerá očekávání organizátorů.

Opakovaně byla kladena otázka: "Kde zůstaly urny s popelem Hanse Kudlicha a jeho choti Luisi?" Tato otázka je opodstatněná, neboť mramorová schránka na urny stála na hřbitově přinejmenším do roku 1995 neuzavřená a především prázdná. Jak se toto přesně dopodrobna seběhlo, zůstane asi napořád utajeno, ale otázka může být alespoň částečně zodpovězena: Farář obce Úvalno p. Vlček totiž vyprávěl, že měl o popel Němců obavy. Před rokem 1960 vzal pravděpodobně vše, co se ještě v otevřené schránce na urny nacházelo a uschoval to na faře. Krátce před svou smrtí vložil uschovaný zbytek zpět a nádobu nechal uzavřít opět na pevno pomocí betonu. Tak je možné objasnit, že při otevření schránky dne 29.06.2000 za dozoru notáře z Krnova byla nalezena poškozená urna Luisy Kudlichové a rozsypaný popel. Tento popel byl vložen do nové urny a nyní se nachází v renovované schránce na urny v mauzoleu.

Poznámka: obec Úvalno plní nyní svoji povinnost spojenou s ochranou této památky ukázkově.

Otevírací doba rozhledny je k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách obce Úvalno – pro ohlášené návštěvníky, především pro ohlášené skupiny návštěvníků, je rozhledna přístupná téměř kdykoliv.

GPS-umístění pomníku: N50°3'1.785" E17°43'59.797"

Rozhledna obestavěna lešením, 29.05.2000
Rozhledna obestavěna lešením, 29.05.2000
Rozhledna Hanse Kudlicha v den znovuotevření
Rozhledna Hanse Kudlicha v den znovuotevření
Mauzoleum v den znovuotevření, 1.10.2000
Mauzoleum v den znovuotevření, 1.10.2000

Tato stránka vznikla 18.08.2011. Poslední aktualizace: 03.02.2014.

 

Prameny:

 • Kudlich, Jörg: Kudlich-Denkmäler und Gedenkstätten im Sudetenland und in Niederösterreich. In: Stangler, Gottfried (Hrsg.): Hans Kudlich und die Bauernbefreiung in Niederösterreich (Sonderausstellung im NÖ Landhaus 17. Mai - 22. Juni 1983). Wien 1983, S. 146-149.
 • Schulig, Heinrich: Ein Heimatbuch für die Bezirke Jägerndorf und Olbersdorf. Troppau 1923, S. 597-599.
 • Heeger, Viktor: 29. Koppenbrief. In: König, Josef Walter (Hrsg.): Koppenbriefe. Inning 1960, S. 68-71.
 • Deutsche Post, 13.10.1925, S.2: Hans Kudlich in deutscher Heimaterde.

Původ fotografie:

 • Historisches Foto Hans-Kudlich-Warte. Aus der Sammlung von Josef Lichtblau.
 • Historisches Foto eines Mausoleums. Aus der Sammlung von Jörg Kudlich.
 • Foto eines eingerüsteten Aussichtsturmes, 2000. Foto der renovierten Hans-Kudlich-Warte, 2000. Foto eines steinernen Urnenbehälters, 2000. Walter Kudlich.