• Deutsch
 • český
Schrift vergroeßern Schrift normal Schrift verkleinern

Často kladené otázky k tématu Hans Kudlich

Tato webová stránka – FAQ (tzv. stránka s často kladenými otázky) je shrnutím otázek, které nebyly diskutovány na hlavní webové stránce, jedná se např. o porovnání údajů s údaji uváděnými v literatuře. Další otázky můžete pokládat prostřednictvím "kontaktního" formuláře, rádi na ně odpovíme.

Otázky a odpovědi:

 1. Hans Kudlich a jeho rozdílná životopisná data
  Narodil se HK 23.10.1823 nebo 25.10.1823 a zemřel 10.11.1917 nebo 11.11.1917?

  Když jsme připravovali tyto webové stránky, pokoušeli jsme se data ověřit v dochovaných zdrojích. V matrice narozených z farnosti Úvalno je v roce 1823 u křtěnce Johanna Kudlicha zapsáno: narozen 25.října, pokřtěn 26.října. V souvislosti se smrtí Hanse Kudlicha  jsou často citovány noviny „New York Herald, Sunday, November 11,1917“ ; neboť právě v tomto vydání byl zemřelý uctěn následujícím nekrologem: „Dr. Hans Kudlich, hrdina rakouských rolníků zemřel tu“. Úvodní věta zněla: Dr. Hans Kudlich … died at his home … yesterday morning, in his ninty-fifth year.“  Noviny z 11.11.1917 tedy oznamovali: Dr. Hans Kudlich … zemřel doma … včera ráno (pozn. 10.11.1917) v jeho devadesáti pěti letech.“

  Tímto je zajištěna správnost životních dat Hanse Kudlicha: Datum jeho narození: 25.10.1823 a datum jeho smrti: 10.11.1917.

  Proč nacházíme v literatuře lišící se údaje, můžeme pouze spekulovat.  Sváděl rok 1823 k tomu, aby se z 25 stala 23? Mohl být zaměněn 10. listopad za 11. listopad? To zůstává pouhou spekulací.  Tato chybná data jsou však bohužel nadále opisována a šířena. Díky tomu můžeme najít chybné údaje např. ve věnováních na památnících, a tudíž se dostali prostřednictvím fotek i na tyto webové stránky.


 2. Jaký byl průběh volby, v níž byl Hans Kudlich zvolen poslancem rakouského říšského sněmu?

  Poslanci nebyli voleni přímo voliči ale delegáty, které si určili voliči. V den voleb se delegáti sešli ve volební místnosti konkrétního volebního okrsku, vyslechli si volební projevy všech kandidátů a odhlasovali. Pokud získal kandidát v prvním či druhém volebním kole absolutní většinu odevzdaných hlasů, byl zvolen. Nebylo-li dosáhnuto absolutní většiny, následovalo třetí volební kolo užší volbou mezi dvěma kandidáty, jimž připadlo v druhém volebním kole nejvíce hlasů.

  Hans Kudlich popsal průběh voleb ve volebním okrsku Horní Benešov ve svých vzpomínkách (svazek 1, str. 306) následovně: „ Brzy nám donesl posel výsledek prvního hlasování: Nebylo dosaženo absolutní většiny. Hlasy se rozdělily mezi Dietricha, Mitschkeho a mne. Avšak většinu hlasů získal Dietrich. Přišlo druhé volební kolo se zcela neočekávaným výsledkem mého zvolení! V poslední chvíli mi Mitschkeho příznivci odevzdali své hlasy. “ Lze se tedy domnívat, že z této výpovědi je odvozován závěr objevující se v literatuře, a to že český kandidát Mitschka stáhl svoji kandidaturu.

  Při hodnocení popsaného průběhu voleb však očividně nikdo neuvážil to, že již v prvním odstavci popisu voleb do říšského sněmu Kudlich píše (str. 270): „ Má švagrová mi v roce 1872 poskytla soubor spisů (pozn. v roce 1872 sepsal Hans Kudlich své vzpomínky), ve kterých se objevuje velká časová promlka způsobená policejními zásahy, a teprve znovu od 17. června je k dispozici dopis, který je ovšem datován již z Úvalna ve Slezsku“. Z tohoto důvodu není překvapující, že listiny z volebního aktu ze dne 24. června 1848 z Horního Benešova uložené ve dvorském a státním archívu ve Vídni (Hof- und Staatsarchiv Wien) nekorespondují s Kudlichovým popisem. V archivu nalezneme tento oficiální výsledek voleb:

  •  První volební kolo:
  Ze 102 odevzdaných hlasů obdržel Kudlich 38, Dietrich 19 a Mitschka 28. Zbývajících 17 hlasů se rozdělilo mezi čtyři další kandidáty.

  •  Druhé volební kolo:
  Celkově bylo odevzdáno 100 hlasů, z nichž 49 se vyslovilo pro Kudlicha, 21 pro Dietricha a 27 pro Mitschkeho. Zbývající 3 hlasy se rozdělily mezi dva kandidáty.

  •  Třetí volební kolo:
  Užší volba mezi Kudlichem a Mitschkou. 100 delegátů přišlo k volební urně. 84 z nich hlasovalo pro Kudlicha a 16 pro Mitschkeho.

  Byl stanoven následující volební výsledek: „Tímto obdržel doktor Hans Kudlich absolutní většinu hlasů v počtu osmdesáti čtyř hlasů. V Horním Benešově, dne 24. června 1848.“ Byly připojeny podpisy zapisovatele a volebního výboru.